NƏSR SURƏSİNİN TƏBYİNİ

Adını ilk ayəsində keçən və möminlərə Allahın yardımını bildirən نصر [nasr] kəlməsindən alan surənin, Mədinədə 114-cü sırada (son surə olaraq) endiyi qəbul edilir. Surəyə “İzacae surəsi” adı verildiyi kimi, Vida həcci əsnasında enmiş olduğuna görə, “Tevdi surəsi” də deyilir. Bu surə İslamın geniş bir coğrafyaya yayıldığı, Məkkənin fəth edildiyi, Müsəlmanların gücləndiyi, müşrik və münafiqlərin bellərinin qırıldığı bir[...]