HƏŞR SURƏSİ

MƏDİNƏ DÖVRÜ

 

Nəcm: 605[1]

 

1Göylərdə və yer üzündə olan şeylər Allahı hər cür nöqsanlıqdan arındırdılar. Və O ən üstün, ən güclü, ən şərəfli, məğlub edilməsi mümkün olmayan/mütləq qalib olan­, ən yaxşı qayda qoyan, pozulmağı yaxşı əngəlləyən/sağlamlaşdırandır.

2Allah, Kitab Əhlindən Allahın tanrılığına və rəbbliyinə inanmayan kimsələri toplan­manın ilki üçün yurdlarından çıxarandır. Siz onların çıxacaqlarını sanmamışdınız. Onlar da, şübhəsiz ki, qalalarının onları Allahdan qoruyacağına qətiliklə inanırdılarsa da, Allahın əzabı onlara nəzərə almadıqları yerdən gəldi. Və Allah onların ürəklə­ri­nə öz evlərinin öz əlləri ilə və möminlərin əlləri ilə həlak ediləcəyi qorxusunu düşür­dü. Ey sağlam düşüncə sahibləri! Artıq ibrət alın!

3Və əgər Allah onların haqqında sürgünü yazmamış olsaydı, qətiliklə, onları dünyada əzablandırardı. Axirətdə isə onlar üçün atəşin əzabı vardır.

4Bax budur, dünyada sürgün, axirətdə atəş cəzası, onların Allaha və Elçisinə qarşı çıxıb, arxa döndüklərinə görədir. Və kim Allahın əleyhinə çıxıb, üz döndərərsə, bilsin ki, şübhəsiz, Allah  əzabı/qovuşdurması çox çətin olandır.

5Xurma ağaclarından hər hansı bir şey kəsməyiniz və ya onları kökləri üzərində saxlamağınız, ancaq Allahın izni ilə/biliyi ilə və Onun  haqq yoldan çıxan insanları rüsvay etməsi üçündür.

(101/59, Həşr/1–5)

Nəcm: 606

6Və Allahın onlardan Elçisinə verdiyi qənimətlər [döyüşmədən, zəhmətsizcə əldə edilən gəlirlər] – siz, o gəlirlər üçün at oynatmadınız, həmçinin dəvə də sürmədiniz, heç zəhmət çəkmədiniz. Lakin Allah elçilərini, dilədiyi insanların üzərinə musallat edər. Və Allah hər şeyə ən yaxşı güc yetirəndir.

7,8Allahın  o şəhər xalqından Elçisinə verdiyi feylər [qənimətlər, döyüşmədən zəhmətsizcə əldə edilən gəlirlər], içinizdən yalnız zənginlər arasında dövlət/gücün gətirdiyi rifah olmasın deyə, Allaha, Elçiyə, yaxınlıq sahiblərinə/köç edən yoxsullara ki, onlar Allahın ərməğan və rızasını arayarkən, yurdlarından və mallarından çıxarılmışlardır, Allaha və Elçisinə kömək edərlər. Bax budur, onlar doğruların məhz özləridir, yetimlərə, acizlərə, yolçulara aiddir. Elçi sizə nə verdisə, onu dərhal alın. Sizi nədə təxirə saldısa, ondan geri durun. Allahın qoruması altına da girin. Şübhəsiz ki, Allah qovuşdurması/əzabı çox çətin olandır.

9Onlardan öncə o yurda və imana yerləşən kimsələr də özlərinə köç edənləri sevərlər və onlara verilənlərdən ötrü qəlblərində bir ehtiyac duymazlar. Özlərinin ehtiyacları olsa da, onları özlərinə tərcih edərlər. Kim də nəfsinin xəsisliyindən qorunarsa, bax budur, onlar uğur qazananların məhz özləridir.

10Və Peyğəmbər dövründəki inananlardan sonra gələn insanlar: “Rəbbimiz! Bizi və iman ilə bizdən önə keçmiş qardaşlarımızı bağışla, qəlblərimizdə iman edənlər üçün kin yaratma! Rəbbimiz! Şübhəsiz ki, Sən çox şəfqət və mərhəmət göstərən, asanlıq təmin edən, ən böyük mərhəmət sahibisən!” – deyərlər.

(101/59, Həşr/6–10)

Nəcm: 607

11Kitab Əhlindən Allahın tanrılığına və rəbbliyinə inanmayan qardaşlarına: “And ol­sun ki, əgər siz yurdunuzdan çıxarılarsınızsa, qətiliklə biz də sizinlə birlikdə çı­xarıq, sizin əleyhinizdə kimsəyə sonsuzadək itaət etməyin. Əgər sizinlə döyüşərl­ər­sə, mütləq sizə kömək edərik” – deyən, münafiqləşən kimsələri gör­mə­din­mi/heç düşünmədinmi? Və Allah şahidlik edər ki, şübhəsiz, onlar qətiliklə yalançıdırlar.

12And olsun, əgər onlar çıxarlarsa, onlarla bərabər çıxmazlar. Yenə and olsun ki, əgər onlarla döyüşülürsə, onlara kömək etməzlər/and olsun ki, əgər kömək etsələr belə, qətiliklə arxalarını dönüb qaçarlar. Sonra da özlərinə kömək edilməz.

13Qətiliklə onlar qəlblərində Allahdan çox sizdən qorxurlar. Onların Allahdan çox sizdən qorxmaları, şübhəsiz ki, bunların yaxşı anlamayan bir kütlə olduğuna görədir.

14–16Onlar kütlə olaraq sizinlə döyüşə bilməzlər. Ancaq, divarları möhkəmlən­di­ril­miş şəhərlərdə yaxud divarların ardından döyüşərlər. Öz aralarındakı didişmələri, özlərindən az öncə, işlərinin günahını dadmış olan, axirətdə də özləri üçün acı bir əzab olan kimsələrin vəziyyəti kimi çox çətindir. Sən onları cəmiyyət sanarsan, halbuki, onların qəlbləri eynilə, insana: “Küfr et” – deyib, küfr etdikdə isə: “Qətiliklə mən, səndən uzağam, şübhəsiz ki, mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxaram” – deyən o şeytanın örnəyində olduğu kimi, darmadağınıqdır. Belədir, çünki onlar ağlını işlətməyən bir camaatdır.

17Sonunda hər ikisinin aqibəti cəhənnəm odu içində həmişəlik qalmaqdır. Və bax budur, bu şərik qoşaraq, küfr edərək səhv/öz zərərlərinə iş edənlərin cəzasıdır.

(101/59, Həşr/11–17)

Nəcm: 608

18,19Ey inanmış olanlar! Allahın qoruması altına girin – hər insan sabahı üçün nə hazırladığına bir baxsın. Və Allahın qoruması altına girin. Şübhəsiz ki, Allah et­dik­lərinizdən xəbərdardır. Və Allaha əhəmiyyət verməyən kimsələr kimi olmayın: Belə­cə, Allah onlara özlərinə əhəmiyyət verdirməz. Bax budur, onlar yoldan çıxmış insanların məhz özləridir.

20Atəşin əhli və cənnətin əhli eyni olmaz. Cənnət əhli xilas olanların məhz özləridir.

21Əgər Biz bu Quranı bir dağa/çox iri cüssəli bir yük götürə bilən varlığa endirsəydik, Allaha olan hörmətlə, sevgi ilə və bilik ilə ürpərtidən onu səmimiyyətlə hörmət duyan, baş əyən və parça-parça olmuş görərdin. Və Biz bu nümunələri yaxşı-yaxşı düşünərlər deyə, insanlara veririk.

(101/59, Həşr/18–21)

Nəcm: 609

22O Özündən başqa tanrı deyə bir şey olmayan Allahdır. Görünməyəni və görünəni biləndir. O yaratdığı canlılara dünyada çox-çox mərhəmət edəndir, əngin mərhəmət sahibidir.

23O Özündən başqa tanrı deyə bir şey olmayan Allahdır. O  kainatın hökmdarı, tərtəmiz, hər cür pislik və əskiklikdən uzaq, hər cür qüsurdan uzaq/sapsağlam, əmin-amanlıq verən, nəzarət edən, qoruyan, doğrulayan və etibar edilən, ən üstün, ən güclü, ən şərəfli, məğlub edilməsi mümkün olmayan/mütləq qalib olan, dilədiyini zorla etdirən, çatılmaz, əzəmətli, ehtiyacları aradan qaldıran, işləri düzəldən, dərman verən, böyüklük və ululuqda tək olan/hər şeydə və hər hadisədə böyüklüyünü göstərəndir. Allah onların ortaq qoşduqları şeylərdən münəzzəhdir.

24O, yaradan, qüsursuz yaradan, hər şeyə şəkil və surət verən Allahdır. Ən gözəl isimlər Onun üçündür. Göylərdə və yer üzündə olanlar Onu nöqsan sifətlərdən arındırırlar. Və O, ən üstün, ən güclü, ən şərəfli, məğlub edilməsi mümkün olmayan/mütləq qalib olandır, ən yaxşı qayda qoyan, pozulmağı yaxşı əngəlləyən/sağlamlaşdırandır.

(101/59, Həşr/22–24)

 

[1]Bu bölmədə, möminlərlə etdikləri andlaşmalara xəyanət edən, Məkkəli müşriklər və yerli münafiqlər ilə iş birliyi quran Yəhudi qəbilələrinin Mədinədən sürgün edilmələrindən bəhs edilir. Bölməni oxuyarkən, bu tarix arxa planda nəzərə alınmalı və ensiklopedik qaydada da olsa, bu əhvalata aid məlumat əldə olunmalıdır.