NƏSR SURƏSİ

MƏDİNƏ DÖVRÜ

Nəcm: 722

1,2Allahın köməyi və zəfər gəldiyi və sən insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqlarını gördüyün zaman, 3dərhal Rəbbini öyməklə birlikdə, Onu hər cür nöqsanlıqdan münəzzəh qıl və Ondan bağışlanma dilə. Şübhəsiz ki, O, əzəldən bəri tövbələri çox-çox qəbul edən, çox tövbə fürsəti verəndir.

(114/110, Nəsr/1-3)