NƏZİƏT SURƏSİ

MƏKKƏ DÖVRÜ

Nəcm: 369

1–5Kainatdakı cazibə qüvvəsi, kainatdakı təsir və əks təsir qüvvəsi, ulduzlar, qalaktikalar, Günəş, Ay və bunların öz oxu ətrafında və bağlı olduğu ulduz orbitindəki peyklərdə üzməsi, bu sayədə gecə, gündüz və digər yaşayış şərtlərinin, get-gəlin, gecə-gündüzün, mövsümlərin meydana gəlməsi, bütün canlı növlərinin və bitkilərin yaşayış şərtlərinin nizamlanması dəlildir ki, kafirlər üçün həmişəlik kədər, bədbinlik və vicdan əzabı vəsiləsi olan, mömin­lərə həm asan olan, həm də asanlaşdıran, onlara müjdələr verən, onların xoşbəxt olmaqlarını təmin edən, əldən-ələ, dildən-dilə, könüldən-könülə dolaşan, həmişə önə ke­çən, vacib etdirən, fərdi və sosial bütün işləri nizamlayan, hər işə aid əmr­lə­ri­n, qanunların olması/qaydalar qoyan Quran ayələri dəlildir ki[1]

26Şübhəsiz, bunda “o gün, insanın iki gücünün/mal və ətrafının nə təqdim etdiyinə baxıb/et­dik­ləri ilə üz-üzə gəlib və kafirin: “Ah nə olaydı, kaş mən bir torpaq olaydım” – deməsində”, hörmətlə, sevgi ilə, biliklə ürpərti duyacaq insanlar üçün bir ibrət vardır.[2]

(81/79, Nəziət/1–5, 26)

Nəcm: 370

10,11Onlar: “Biz təkrar köhnə/əvvəlki halımıza döndəriləcəkmişik? Biz çürümüş sümüklər olduqdan sonramı?” – deyərlər.

12Dedilər ki: “Belə isə bu, çox zərərli bir dönüşdür”.

27–33Yaradılışca sizmi daha mürəkkəbsiniz, yoxsa göymü? Göyü Allah yaratdı – boyunu yüksəltdi, sonra da onu nizama saldı, gecəsini qaraltdı və işığın parlaqlığını çıxartdı. Və ondan sonra sizin və heyvanlarınızın yararlanması üçün yer üzünü döşədi/yer üzündən suyunu və otlağını çıxardı, dağları da dəmirlədi/sağlam bir şəkildə yerləşdirdi.

6O gün sarsan sarsacaq.

7Onun ardınca ikinci bir sarsıntı da olacaq.

8O gün ürəklər titrəyərək döyünər.

9Onların gözləri hörmətlə baxar.

13Bax budur, o, bir tək qışqırıqdır.

14Bir də baxarsan, onlar meydandadır.

34Artıq o ən böyük fəlakət gəldiyi vaxt,

35O gün, insan nə etdiyini yaxşıca anlayacaq.

36Görən kimsələr üçün, cəhənnəm açıq-aşkar göstəriləcək.

37–39Artıq hər azana və dünya həyatını üstün tutmuş kimsəyə gəlincə, bax budur, şübhəsiz, cahim/cəhənnəm  çatılacaq yerin məhz özüdür.

40,41Rəbbinin məqamından qorxan və özünü boş, dünyəvi arzulardan çəkindirənə gəlincə, artıq, heç şübhəsiz, cənnət sığınacağın məhz özüdür.

(81/79, Nəziət/10–12, 27–33, 6–9, 13–14, 34–41)

Nəcm: 371

42Səndən o Qiyamətin qopma vaxtı barədə soruşurlar: “Onun lövbər atması nə zamandır?”

43Onun anılmasından səndə nə var ki/onun barəsində nə bilirsən ki?

44Onun nəticəsi, sadəcə, sənin Rəbbinə aiddir.

45Sən ancaq qiyamətin qopma zamanına hörmətlə, sevgi ilə, biliklə ürpərti duyan insanların xəbərdar edənisən.

46Sonra onlar onu görəcəkləri gün, dünyada bir axşam və ya sübh çağından başqa olmamış kimidirlər.

(81/79, Nəziət/42–46)

Nəcm: 372

15Musanın xəbəri sənə gəldimi?

16,17Bir zaman Rəbbi ona müqəddəs Tuva vadisində/iki dəfə təmizlənmiş vadidə səslənmişdi: “Fironun yanına get! Şübhəsiz, o yolunu azdı”.

18,19Sonra de ki: “Arınmaq/təmizlənmək istəyirsənmi? Həmçinin səni Rəbbinə bələdçiləyim və Ona hörmətlə, sevgi ilə, bilik ilə ürpərti duyasan!”

20Sonra da Musa Firona o ən böyük əlaməti/nümunəni göstərdi.

21–24Sonra da Firon yalan saydı və qarşı çıxdı. Sonra tez geriyə döndü. Sonra toplayıb səsləndi və: “Mən sizin ən uca Rəbbinizəm!” – dedi.

25Allah da onu dünya və axirət əzabı ilə yaxaladı.

(81/79, Nəziət/15–25)

[1]Ayənin hərfi mənası, “O, suya batırırcasına/batıraraq söküb çəkənlər, o, məcbur etmədən/güc işlətmədən yumşaqlıqla çəkənlər və o, üzdükcə üzüb gedənlər… Sonra önə keçdikcə/keçərək bir iş çevirənlər, dəlildir ki”– şəklindədir. Biz tərcümədə məcazi mənasını verdik.

[2]Rəsmi Tərcümədəki Nəziət surəsi ayələrini, texniki səbəblə və məna uyğunluğuna görə, fərqli tərtib etdik.