TÖVBƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ

Adını, 102-118-ci ayələrdə təfərrüatlı olaraq keçən “tövbə” mövzusundan alan surənin Mədinədə 113-cü sırada endiyi qəbul edilir. 113 və 128-129-cu ayələrin Məkki olduğuna dair görüşlər də vardır. [1] İçərisində olan müxtəlif mövzulara görə bu surə: Bəraə, Tövbə, Mukaşkışə, Mübasirə, Müşərridə, Muhziyə, Fadıha, Müsira, Hafira, Münəkkilə, Müdəmdimə və Əzab surəsi olaraq da adlandırılmışdır. [2] Surə İslami həccdəki bildiriş ilə [...]

MAİDƏ SURƏSİNİN TƏBYİNİ

Adını 112-ci ayədəki مائدة [Maidə/süfrə] sözündən alan surənin Mədinədə 112-ci sırada endiyi qəbul edilir. Məzmunundan anlaşıldığına görə, Hudeybiyyə Andlaşmasından sonra, hicrətin 6-cı ilinidə və ya 7-ci ilin əvvəllərində vəhy olunmuşdur. Bəqərə, Al-i İmran və Nisa surələrində olduğu kimi, fərdi, ictimai, siyasi və əxlaqi bir çox prinsipdən bəhs edilən bu surədə də təşkilatlanmış, öz dövlətlərini qurmuş, qurumlarını əmələ[...]

FƏTH SURƏSİNİN TƏBYİNİ

Adını 1-ci ayədəki فتح [fəth] sözündən və bu surənin ana mövzusu olan Məkkənin fəthindən alan surənin Mədinə dövründə 111-ci sırada endiyi qəbul edilir. Tarixi qeydlərə görə bu surə hicrətin 6-cı ilində Hudeybiyyə Sülh Müqaviləsindən sonra Mədinəyə dönəndə enmişdir. Surədə bir sıra xeyirli hadisələrin [Heybər və Məkkənin fəthi] müjdəsi verilir, möminlərin ölüncəyə qədər Allah yolunda cihad edəcəklərinə dair[...]